Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 1. Introducere

Din 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal Si libera circulație a acestor date („Regulamentul”).

Regulamentul se referă, în esență, la protejarea și asigurarea drepturilor persoanelor la confidențialitate și stabilește cerințe globale de confidențialitate stricte, care guvernează modul în care sunt gestionate și protejate datele personale, respectându-se, în același timp, alegerile individuale – indiferent unde sunt trimise, procesate sau stocate datele.

 1. Principii

Regulamentul impune respectarea unei game largi de cerințe în sarcina ASOCIATIA PARINTILOR ISTETI cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv obligația de a respecta șase principii:

 1. Necesitatea transparenței cu privire la gestionarea și utilizarea datelor cu caracter personal;
 2. Limitarea procesării datelor cu caracter personal la scopurile specificate, legitime;
 3. Restrângerea colectării și a păstrării la cantitatea minimă de date cu caracter personal necesară pentru un anumit scop;
 4. Oferirea posibilității persoanelor vizate de a corecta sau solicita ștergerea datelor cu caracter personal;
 5. Limitarea stocării datelor cu caracter personal doar la perioada necesară atingerii scopului;
 6. Asigurarea securității, a integrității, a confidențialității și a protecției datelor cu caracter personal prin practici de securitate adecvate.
 7. Datele cu caracter personal colectate de Asociatia Parintilor Isteti

Datele cu caracter personal se referă la orice informație care permite identificarea unei persoane vizate. Acestea includ numele, seria și numărul cărții de identitate, adresa, data nașterii, numărul de cont bancar, adresa de email, nr. telefon/fax, etc. Prelucrarea se referă la toate operațiunile pe care le putem face în privința datelor, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, ajustarea, organizarea, utilizarea, divulgarea, transferul și ștergerea acestora.

 1. Drepturile persoanei vizate

Regulamentul furnizează persoanelor vizate mai mult control cu privire la modul în care datele lor cu caracter personal sunt capturate și utilizate.

Astfel, persoanele vizate au anumite drepturi specifice pe care le pot exercita pentru protecția datelor cu caracter personal, respectiv:

 • Dreptul de a accesa informațiile

Aveți dreptul de a solicita un raport al datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm.

 • Dreptul la rectificare.

Aveți dreptul de a obține de la Asociatia Parintilor Isteto , fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 • Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”).

Aveți dreptul de a obține din partea ASOCIATIA PARINTILOR ISTETI ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, dacă:

 • datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
 • obiectați la prelucrarea datelor dvs. de către ASOCIATIA PARINTILOR ISTETI;
 • ASOCIATIA PARINTILOR ISTETI prelucrează datele dvs. cu caracter personal în mod ilegal;
 • Datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine ASOCIATIA PARINTILOR ISTETI.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.

 • Dreptul la portabilitatea datelor

Puteți primi datele dvs. personale pe care ASOCIATIA PARINTILOR ISTETI le colectează sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise unui alt operator.

 • Dreptul la opoziție

Puteți să vă opuneți folosirii datelor dvs. personale de către ASOCIATIA PARINTILOR ISTETI. Vom lua în considerare opoziția dvs. și dacă prelucrarea informațiilor dvs. are vreun impact nejustificat asupra dvs. care impune încetarea prelucrării datelor respective.

 • Dreptul de retragere a consimțământului

În cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

 • Dreptul de a vă opune deciziilor automate

Aveți dreptul de a cere și obține intervenția umană cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și vă puteți exprima propriu punct de vedere cu privire la aceasta, în conformitate cu dispozițiile art. 22 din Regulament.

 • Dreptul de a depune plângere

În cazul în care nu sunteți satisfăcut de modul în care am răspuns solicitărilor dvs., aveți dreptul să faceți reclamație. Dacă sunteți în continuare nemulțumit de reacția noastră la reclamația formulată, puteți să o trimiteți mai departe către Responsabilul cu protecția datelor din cadrul ASOCIATIA PARINTILOR ISTETI, folosind datele de contact de la paragraful 7 al prezentei Informări.

De asemenea, puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 1. Administrarea datelor personale de către ASOCIATIA PARINTILOR ISTETI

În cadrul ASOCIATIA PARINTILOR ISTETI se aplică politici și standarde pentru a păstra siguranța datelor dvs. Aceste măsuri sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementărilor în vigoare.

De asemenea, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate privind politici și proceduri, securitate informatică, etc., pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor dvs. cu caracter personal.

O garanție suplimentară este dată și de instruirea angajaților, precum și obligația acestora de a păstra confidențialitatea și de a nu divulga datele dvs. cu caracter personal în mod nelegal.

 1. Perioada de păstrare a datelor

ASOCIATIA PARINTILOR ISTETI are obligația de a păstra datele dvs. cu caracter personal numai pe perioada în care sunt necesare scopului pentru care sunt prelucrate.

 1. Date de contact

Vă puteți exercita drepturile privind protecția datelor dvs. cu caracter personal prin transmiterea unei solicitări la sediul ASOCIATIA PARINTILOR ISTETI din Municipiul București, Sector 2, Leonida nr. 19, sau prin email, la: dataprotection@asociatiaparintiloristeti.ro.

În plus, ASOCIATIA PARINTILOR ISTETI a desemnat un Ofițer pentru Protecția Datelor care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect în legătură cu protecția datelor dvs., precum și orice reclamație pe care o aveți în acest sens, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior menționate.