Regulament

Regulament de desfasurare pentru concursul “FEMEI CARE INSPIRA” desfasurat prin intermediul postului de radio Itsy Bitsy FM

Organizator: ON AIR STUDIO SRL, cu sediul social in Str. Istriei, nr. 4, bl. 21E, sc. 1, ap. 9, sector 3, Bucuresti, avand punctul de lucru in Str. Leonida nr 19 sector 2 Bucuresti, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J40/4697/2002 si cod fiscal RO14676259, inregistrat la Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal cu numarul 4963, denumit in continuare „Organizator”.

Organizatorul este in drept sa schimbe sau sa modifice conceptul si formatul concursului ori de cate ori considera necesar acest lucru. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

ON AIR STUDIO SRL este operator de  inregistrat cu nr. 4963 Conform cerinţelor Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, în calitate de persoane vizate, On Air Studio SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la promotie.

Articolul 2.Organizarea si mecanismul concursului

2.1 Concursul intitulat “Femei care inspira” se desfasoara in perioada 17 Februarie – 13 Martie 2020, prin intermediul postului de radio Itsy Bitsy FM si website-ului femeicareinspira.ro.

2.2. Campania se adreseaza persoanelor fizice, de sex feminine, cu varsta de peste 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, care au domiciliul in Romania si care se conformeaza termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial (denumiti in continuare „Participanti”).

2.2  Participantii trebuie:

Sa acceseze pagina de concurs: https://www.femeicareinspira.ro/empowermentde pe site-ul www.femeicareinspira.ro, in orice zi a saptamanii;

Sa completeze formularul de concurs cu datele personale (nume, prenume, numar de telefon valid, oras);

Pentru a fi o inscriere valida, participantul trebuie sa urce in concurs un mesaj despre un moment de fericire trait sau un mesaj de incurajare pentru o femeie aflata intr-o situatie dificila.

2.3 Primii 100 de participanti vor castiga un premiu surpriza garantat.

2.4 Pe durata campaniei Organizatorul va alege 25 de mesaje ale caror autoare vor beneficia de o sedinta foto profesionala (Studio foto din Bucuresti).

2.5 Desemnarea si anuntarea castigatorului

 Acestea vor fi desemnate de luni-vineri in cadrul emisiunii Happy Music cu Marius (1 castigatoare/zi).

Criteriile de selectie:

– castigatoarele sedintelor foto trebuie sa fie din Bucuresti sau din proximitate. Organizatorul concursului nu suporta costuri de transport/cazare.

-mesajele trebuie sa fie originale si inspirationale si sa surprinda un moment de fericire trait sau modalitati proprii de activare a serotoninei.

Prin acceptarea premiului, castigatoarele isi dau acordul ca fotografiile realizate in cadrul sedintei foto sa fie folosite in cadrul expozitiei “Femei care inspira”. Aceasta va fi expusa in spatiile desemnate de catre Organizator si comunicate in prealabil castigatoarelor. De asemenea, fotografiile vor fi folosite si in scopuri de marketing pe site-ul femeicareinspira.ro, pagina de Facebook Femei care inspira si toate canalele de comunicare ON AIR STUDIO SRL (radio si online) si ale partenerilor desemnati de acesta si comunicati in prealabil castigatoarelor.

Articolul 3. Participantii la concurs. Conditii de participare.

3.1 La concursul intitulat “Femei care inspira” poate participa orice persoana fizica care a implinit varsta de 18 ani si care face dovada domiciliului sau rezidentei in Romania.

3.2 Inscrierea la concurs atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre participantia prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.

3.3. In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza.

3.4 Participarea la concursul “Femei care inspira” implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor.

3.5 Nu pot participa la concurs angajatii si colaboratorii cu contract ai organizatorului, rudele angajatilor organizatorului pana la gradul 4, precum si angajatii si rudele acestora pana la gradul 4 apartinand tertelor societati sau fundatii implicate in promovarea proiectului reprezentat de concursul intitulat “Femei care inspira”.

Articolul 4. Valoarea si acordarea premiilor din concurs

4.1 In cadrul concursului se vor acorda 25 de sedinte foto profesionale. In urma unei selectii, cate o fotografie a fiecarei castigatoare va fi parte din expozitia Femei care inspira.

Expozitia va putea fi vizitata de catre publicul larg in spatiile desemnate de catre Organizator si comunicate in prealabil castigatoarelor.

Premiul este nominal si netransmisibil.

Primele 100 de femei inscrise in campanie vor primi din partea Organizatorului un premiu surpriza.

4.2. Castigatorul nu va putea solicita Organizatorului inlocuirea premiului cu contravaloarea acestuia in bani sau alte obiecte.

4.3. Ulterior desemnării tuturor câștigătorilor Campaniei, Organizatorul va proceda la validarea acestora după ce va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților și modul de desfășurare a Campaniei. Participantul care a fost desemnat câștigator al Premiului va fi contactat de catre Organizator la numarul de telefon sau la adresa de e-mail completată in formularul de inscriere, in maxim 30 de zile lucrătoare de la momentul in care a fost validat drept castigator.

Organizatorul va efectua maxim 3 (trei) apeluri de instiintare, respectiv 3 reveniri pe adresa de email.

Articolul 5. Taxe si impozite. Acordarea premiilor

5.1 Castigatorul va fi contactat de catre un reprezentant al Organizatorului, in maximum 30 zile lucratoare dupa desemnarea castigatorului.

5.2 Pe baza informatiilor privind numele, prenumele, adresa si numarul de telefon ale castigatorului, furnizate de catre acesta, premiul va fi comunicat catre castigator. In situatia in care castigatorul nu raspunde la niciunul dintre cele 3 (trei) apeluri telefonice de instiintare, respectiv niciunul dintre cele 3 reveniri pe adresa de email, premiul nu se mai acorda.

5.3 Premiul oferit castigatorului are o valoare sub 600 lei, acest castig urmeaza sa fie neimpozabil, in conformitate cu prevederile Legii 227/ 2015 privind codul fiscal.

5.4 Participantilor la concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

5.5 Premiile nu se reporteaza si nici nu se transforma in alte servicii/bani.

Articolul 6. Dispozitii finale

6.1 Organizatorul nu este responsabil de eventualele defecţiuni tehnice aparute în timpul desfăşurării concursului, acestea fiind considerate ca si cauze exoneratoare de raspundere pentru organizator. Astfel, ON AIR STUDIO SRL nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.

6 .2  ON AIR STUDIO SRL poate intrerupe derularea concursului, inaintea expirarii termenului prevazut pentru desfasurarea acestuia,in urmatoarele situatii:

– ON AIR STUDIO SRL si-a pierdut licenta de emisie.

– prin decizie a CNA , ON AIR STUDIO SRL a fost sanctionata pentru desfasurarea concursului sau i s-a interzis continuarea acestuia.

– exista indicii ca desfasurarea concursului este sabotata

– decretarea unei perioade de doliu national.

– intrarea in vigoare,in interiorul perioadei de timp de derulare a concursului, a unei legi care interzice desfasurarea concursurilor de genul celui desfasurat de catre organizator sau care stabileste sanctiuni profesionale sau financiare pentru organizatorul concursului sau detinatorii postului de radio care difuzeaza concursul

6.3 Intreruperea derularii concursului poate fi temporara sau definitiva, in functie de motivele mentionate de art. 7.2

6.4. Orice intrerupere a concursului va fi anuntata de organizator, impreuna cu motivul acesteia, prin aceleasi mijloace de publicitate utilizate ca si pentru concurs.

6.5 Regulamentul de participare poate fi modificat de catre organizator pe parcursul derularii concursului, sub rezerva publicitatii acestor modificari, in termen de maxim 24 ore de la producerea acestora, efectuata in aceleasi conditii de publicitate ca si pentru prezentul regulament.

6.6 Publicitatea prezentului regulament se realizeaza pe pagina de internet www.itsybitsy.ro si www.femeicareinspira.ro si prin punerea sa la dispozitia oricarui interesat în mod gratuit atat la sediul Itsy Bitsy FM

6.7 Prin inscrierea la concursul “Femeia care inspira” participantii isi dau acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului. Acesta garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor inscrisi la concurs. Participantul la concurs are calitatea de persoana vizata, care in conformitate cu prevederileRegulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE are urmatoarele drepturi:

-dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

-dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

-dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

-dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal; dreptul la restrictionarea prelucrarii; –dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul; dreptul la portabilitate a datelor; dreptul de a depune o plangere infata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; etc.

6.8 Participantii inscrisi la concurs au dreptul de a obtine din partea organizatorului/partenerului, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu prelucrate de acesta, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazului in care exista dispozitii legale contrare. Participantii inscrisi au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului stergerea sau actualizarea datelor personale.

6.9 Prin participarea la concursul intitulat “Femei care inspira” concurentii inscrisi isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa fie folosite de organizator/partener, in viitor, pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, e-mail, noi oferte, informatii despre noipromotii ale organizatorului, mesaje publicitare si de marketing, fara alte obligatii din partea acestuia.

6.10 In cadrul Campaniei, se vor colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(1) nume;

(2) prenume;

(3) numar de telefon mobil in format national de 10 cifre;

(4) serie si numar carte de identitate

(5) adresa postala pentru livrarea premiilor Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie.

Adresa postala va fi solicitata doar pentru livrarea premiilor, si doar participantilor castigatori, validati.

6.11 Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea:(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;(ii) desemnarii si validarii castigatorilor;(iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Organizatorului si Partenerului;

6.12  Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

6.13 Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitilor, precum si autorităților, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația in vigoare.

6.14 Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei.Datele cu caracter personal ale castigatorilor, vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 5 (cinci) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii, respectiv 5 (cinci) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata premiului.

6.15 La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand eventualilor Imputerniciti si/sau Subimputernicitilor obligatii similare.

6.16 Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse de catre Imputerniciti in termen de 60 de zile de la incheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora.

6.17 In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitiilegale prevad contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

6.18 Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

6.19 Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie; Operatorul se obliga sa impuna imputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

6.20 Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau partenerii implicati in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre imputerniciti, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului